mobiel menu openen
afbeelding van Drentse Ouderen Partij

Vanuit de gemeenteraad:

Tussen 2014 en 2018 is de DOP met 3 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Emmen.

In juni 2014 zijn echter twee DOP raadsleden geroyeerd en verder gegaan als Senioren Belang Noord. Deze twee zetels behoren echter de DOP toe.

Nu is de DOP dus in de gemeenteraad van Emmen vertegenwoordigd met 1 zetel en 1 commissielid


 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 - 2018

 

DRENTSE OUDEREN PARTIJ EMMEN (DOP lijst 6)


 

Geachte kiezer,

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014 - 2018 van de Drentse Ouderen Partij (DOP). In het programma hebben wij aangegeven:

 • voor welke zaken wij ons in de gemeente Emmen de komende jaren willen inzetten
 • vanuit welke gedachte wij een bijdrage willen leveren bij zaken die voor de inwoners van de gemeente Emmen belangrijk zijn

 

In de 16 jaar dat de DOP nu in de gemeenteraad van Emmen is vertegenwoordigd, heeft de DOP laten zien dat een stem op een kleine partij geen verloren stem is. Heeft u de bijdragen van de DOP in de afgelopen jaren kunnen waarderen? Heeft u er vertrouwen in dat de uitgangspunten van de DOP bijdragen aan een fijne gemeente om in te wonen, werken en te leven?

Stem dan op 19 maart 2014 op de DOP LIJST 6 !!

 

Namens het bestuur en de kandidaat-raadsleden van de DOP,

Ton Schoo,

lijsttrekker


 

SOCIAAL VOOROP

Sociale voorzieningen zijn voor mensen die het echt nodig hebben. Sociale voorzieningen zijn voor tijden dat mensen ze nodig zijn. Over steeds meer van deze sociale onderwerpen die u als burger raken, wordt tegenwoordig door de gemeenteraad beslist en niet alleen meer door de landelijke politiek in Den Haag. Dit betekent dat deze onderwerpen in de gemeentepolitiek de aandacht moeten krijgen die ze verdienen. Hierbij staat voor de DOP voorop dat de sociale voorzieningen mensen in staat moeten stellen om echt mee te doen in de maatschappij en niet alleen om te (over)leven.

 

Ouderenbeleid

Als het over ouderen gaat, gaat het volgens de DOP te vaak over „de kosten van de vergrijzing en de kosten van de verzorgingsstaat”. Voor de DOP hebben mensen ook een grote waarde als hun werkzame leven voorbij is. Mensen hebben ook een grote waarde als zij niet meer zelfstandig kunnen leven en hulp nodig hebben. Ze hebben een grote waarde voor hun naasten en voor de maatschappij. Ook zijn er nog veel ouderen die werken en ouderen die nu vrijwilligerswerk doen. Zo dragen ze bij aan een sociale en prettige woon- en leefomgeving. Voor de DOP zijn de komende jaren de volgend zaken in het ouderenbeleid van belang:

 • dat voorzieningen in de eigen buurt worden behouden en verbeterd
 • er voldoende beschikbare en betaalbare woningen zijn voor ouderen
 • een goede sociale veiligheid van de eigen leefomgeving / buurt
 • dat mensen die vrijwilligerswerk doen, worden gestimuleerd en ondersteund
 • dat de gemeente bij het organiseren van activiteiten voldoende rekening houdt met de grote groep ouderen
 • dat er bij het ouderenbeleid voldoende rekening wordt gehouden met de leeftijdsverschillen die er binnen de groep ouderen zijn
 • geen verdere bezuinigingen in verzorgings- en verpleegtehuizen, betreffende het gemeentelijk WMO-beleid

 

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De zorg die de WMO moet bieden, is zorg die in de zorgketen goedkoper is dan zorg uit andere wetten en regelingen. Goedkoop bij de WMO is duurkoop bij andere regelingen en voor de mensen waar het om gaat. Een goede WMO kan ook veel duurdere zorg (van andere regelingen) voorkomen. Voor de DOP zijn de komende jaren de volgende zaken in de WMO belangrijk:

 • afschaffing van de eigen bijdrage voor hulpmiddelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp voor de minima
 • dat de gemeente zorgt voor de opvang van AWBZ-cliënten die geen aanspraak meer kunnen maken op ondersteunende begeleiding en deze ondersteuning wel nodig hebben
 • eerlijke tarieven voor hulp bij het huishouden die kwalitatief goede zorg mogelijk maken
 • PGB-tarieven die het mogelijk maken om zorg in de kopen van goede kwaliteit
 • een klantvriendelijke en snelle aanvraagprocedure van voorzieningen
 • een inloop- en een nachtvoorziening voor dak- en thuislozen
 • het zorgloket dient laagdrempeliger te zijn
 • toegankelijkheid van openbare gebouwen moet beter

 

WSW / EMCO (Wet Sociale Werkvoorziening)

De gemeente is verantwoordelijk dat mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking passend werken krijgen als zij een indicatie hebben voor de WSW. Voor de DOP zijn de komende jaren de volgende zaken belangrijk:

 • een gezonde financiële bedrijfsvoering van het SW-bedrijf
 • de gemeente moet het SW-bedrijf voldoende opdrachten blijven verstrekken
 • detachering bij reguliere werkgevers moet alleen op vrijwillige basis
 • beschut werk binnen / buiten en detachering, zijn gelijkwaardig en volwaardig

 

Gehandicaptenbeleid

Bij beleid wordt nog te weinig nagedacht aan de gevolgen voor mensen met een beperking. Als er wel over wordt nagedacht wordt het vaak niet uitgevoerd. Voor het gehandicaptenbeleid in de gemeente Emmen moet dan ook gelden voor de komende jaren: Niet alleen woorden, maar ook daden. Niet alleen denken, maar ook doen. Voor de DOP zijn de komende jaren de volgende zaken belangrijk:

 • mensen met een beperking zijn volwaardige burgers die volwaardig moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Zij moeten net als ieder ander de mogelijkheid hebben om te werken, sporten, hobbies te hebben en kunnen reizen.
 • de gemeente moet in denken en doen standaard rekening houden met belangen en gevolgen voor mensen met een beperking

 

Minimabeleid / WWB / Schuldhulpverlening

Voor de DOP geldt dat mensen met een bijstandsuitkering in staat moeten zijn om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. In de huidige moderne samenleving betekent dit dat meedoen meer is dan alleen het kunnen kopen van eten en vaste lasten. Voor de DOP zijn hierbij de volgende zaken belangrijk:

 • dat de gemeente mensen actief wijst op mogelijkheden voor inkomensondersteuning van gemeente en Rijk en daarbij rechthebbenden actief opspoort
 • dat schuldhulpverlening een preventief deel heeft en op het moment dat als het nodig is, de schuldhulp snel kan plaatsvinden, zonder lange wachtlijsten
 • dat mensen die langere tijd van een uitkering moeten leven in aanmerking komen voor extra aanvullende steun zoals een langdurigheidstoeslag en een witgoedregeling
 • het realiseren van een snelloket voor de aanvraag van bijzondere bijstand
 • dat de gemeente organisaties, die mensen in de bijstand helpen, actief ondersteunt
 • een participatiebaan ook zicht moet hebben op een serieuse baan

 

ECONOMSICHE CRISIS EN BEZUINIGINGEN RIJK

Op dit moment (2010) zit Nederland in een economische crisis. Een crisis waardoor ook de uitgaven van de gemeente stijgen. Een crisis waarvan niemand weet hoe lang die duurt. Een economische crisis die de gemeenten maar in beperkte mate positief kunnen beïnvloeden.

Bovenop deze crisis zullen gemeenten vanaf 2011 in hun inkomsten fors gekort worden door het Rijk. Hoe groot deze korting zal zijn, hoe lang en structureel deze korting zal duren, is nu nog onbekend. In de ogen van de DOP zou dat de volgende gevolgen moeten hebben voor ambities en plannen van de gemeente Emmen:

 • alleen besluiten nemen voor korte en financieel overzichtelijk projecten die uitgevoerd kunnen worden in 2010 en 2011
 • niet tegen beter weten in doorgaan met slecht lopende projecten
 • pas besluiten nemen over projecten met een meerjarig karakter, nadat financieel duidelijk is hoe de korting van het Rijk uitvalt en duidelijk is wat Emmen de komende jaren wel en niet kan betalen. Het heeft geen zin plannen te bedenken die we niet kunnen betalen.
 • het financieel systeem van begroten, rapporteren en verantwoorden moet sterk worden verbeterd, zodat er de komende jaren tijdig bijgestuurd kan worden als dat noodzakelijk mocht zijn

 

ATALANTA (project dierenpark, theater en Emmen-centrum)

Een kritische raad is nodig om ambitieuze projecten tot een succes maken Bij het Atalanta-project gaat het om ca 500 miljoen Euro. Eind 2008 heeft de DOP tegen dit project gestemd. Niet omdat wij tegen dit project zijn, maar omdat de voorliggende stukken onvoldoende waren onderbouwd. De komende tijd zullen wij als DOP met voorstellen komen het gehele project Atalanta tegen het licht te houden en op diverse punten goedkoper uit te voeren of geheel te schrappen. Iin deze tijd gaat het sociale welzijn van onze burgers voorop. Teveel mensen staan langs de zijlijn. Werkgelegenheid voor onze burgers is een zeer belangrijk speerpunt in de gemeente Emmen.

 

BEWAKING LASTEN VOOR BURGERS

Koopkracht is niet alleen een landelijk thema. De DOP vindt dat de gemeentelijke lasten van burgers ten hoogste met de inflatie mogen stijgen. De gemeentelijke uitgaven moeten dan ook plaatsvinden binnen de beschikbare budgetten. De rekening voor extra ambities moet niet neergelegd worden bij burgers, maar moeten worden gezocht binnen het beschikbare budget door o.a. deregulering, het stellen van prioriteiten, het maken van heldere keuzes en anders werken.

 

ECONOMIE EN WERKGELEGENEHD

De overheid en dus ook de gemeente gaat in de ogen van de DOP maar voor een beperkt deel over de economie. Dit geldt zowel in goede als in slechte tijden. Bij de zaken waar de overheid en de gemeente wel invloed op heeft, vindt de DOP de volgende zaken belangrijk:

 • niet alle sectoren kunnen een speerpunt zijn; Emmen zal hier keuzes in moeten maken
 • het stimuleren van werkgevers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen door een loonkostensubsidie
 • bij reïntegratie kiezen voor de beste weg naar werk en niet de kortste weg
 • dat de gemeente in bestekken opneemt dat opdrachtnemer werkzoekenden in dienst neemt die moeilijk aan de slag komen op de arbeidsmarkt
 • verruiming van scholingsmogelijkheden in tijden dat de arbeidsmarkt minder mogelijkheden biedt
 • dat de gemeente werkt met meerjarige contracten voor opdrachtnemers, zodat zij medewerkers in vaste dienst kunnen nemen
 • alle werknemers met de leeftijd van 65 jaar dienen AOW te verkrijgen
 • de gemeente dient zeer actief te zijn om bedrijven naar Emmen te halen

 

BEZUINIGINGEN

Bezuinigingen zullen voor de gemeente Emmen de komende jaren noodzakelijk zijn. Bezuinigingen zijn in de ogen van de DOP ook mogelijk. Met de volgende maatregelen kan volgens de DOP in Emmen bezuinigd worden:

 • kortere en bondige raadsvoorstellen en beleidsnotities
 • vermindering ambtelijke formatie voor o.a. communicatie en beleidsvoorbereiding
 • minder inhuur externe adviseurs en minder inhuur dure tijdelijke krachten
 • vereenvoudigen van procedures en regelgeving
 • minder geld voor de promotie van Emmen elders in het land

 

VEILIGHEID

Bij een leefbare buurt en woonomgeving hoort dat mensen zich veilig voelen. Om de veiligheid de waarborgen is de DOP voor:

 • meer cameratoezicht
 • meer blauw op straat
 • strenger straffen van mensen die de wet overtreden
 • bewaakte fietsenstallingen

 

FUNCTIONEREN POLITIEK EN DEMOCRATIE

Lage opkomstpercentages bij verkiezingen, verminderd aantal insprekers bij commissie-vergaderingen, weinig animo voor bezoek aan raadsvergaderingen, adviesraden die net voltallig zijn bezet, zijn allemaal signalen van een groeiende kloof tussen burgers en de politiek / overheid. Signalen die elke politieke partij serieus zou moeten nemen. Signalen die in ieder geval de DOP serieus wil nemen.

 

Burgerparticipatie

Het meepraten van burgers is noodzakelijk, omdat de gemeenteraad onvoldoende in staat is om de specifieke problemen van buurten en wijken te kennen en ook van specifieke doelgroepen / onderwerpen. Dat de gemeenteraad dit niet kan is dus niet erg. Burgerparticipatie is ook bedoeld om dit probleem op te vangen. Voor de DOP zijn voor de komende jaren de volgende zaken bij burgerparticipatie van belang:

 • dat beleidsstukken kort en bondig worden opgesteld en in begrijpelijke taal worden geschreven, zodat burgers echt kunnen meepraten als zij dit willen
 • adviesraden en erkende overlegpartners die adviezen geven, hebben altijd recht op een reactie van het college over wat er wel of niet met hun advies wordt gedaan en de raad moet er meer op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt

 

Functioneren gemeenteraad

Mensen zijn niet verplicht om geïnteresseerd te zijn in politieke en maatschappelijke vraagstukken. Maar mensen die wel geïnteresseerd zijn, moeten in staat zijn om te begrijpen als het over hen gaat en ook waar het dan over gaat. Aan beide zaken ontbreekt het in de ogen van de DOP nog te vaak in Emmen. Voor de DOP zijn voor de komende jaren de volgende zaken van belang als het gaat om het functioneren van de gemeenteraad:

 • in raadsvoorstellen moet vaker aangegeven worden welke keuzes er bij een onderwerp zijn, zodat burgers kunnen begrijpen waar wel voor wordt gekozen en waar niet voor wordt gekozen
 • de consequenties van de verschillende keuzemogelijkheden moeten inzichtelijk worden gemaakt

 


 

De bijdragen van de Drentse Ouderen Partij (DOP) tijdens de begroting raadsvergadering van 4 en 7 november 2013, uitgesproken door fractievoorzitter Ton Schoo. 

Voorzitter,

Met de aanstaande overheveling van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 wil ik in mijn inleiding toch een kleine algemene beschouwing hierover houden. In de krant Trouw van 18 oktober 2013  kwam ik namelijk een boeiende passage tegen van de fractievoorzitter van de Christen Unie in de Tweede Kamer, de heer Arie Slob:

De boodschap komt er op neer dat de Christen Unie er weinig vertrouwen in heeft dat gemeenten het geld dat zij krijgen om chronisch zieken en gehandicapten gericht te ondersteunen, ook daadwerkelijk voor dat doel zullen gebruiken. En de heer Slob  ziet daarom liever dat er een landelijke regeling komt. Het gaat dan om nieuwe gelden en niet de reeds bestaande gelden.

En ook bij andere partijen in de Tweede kamer dan de Christen Unie,  schijnt deze angst er bij dit onderwerp te zijn. Wat ik met dit voorbeeld wil aangeven is dat de wijze waarop vanuit de landelijke politiek naar gemeenten wordt gekeken. De ene keer kan de gemeente alles beter en goedkoper en de andere keer is de gemeente weer niet te vertrouwen.

Boekhoudkundige bezuinigingen en budgetrecht van de raad

Voorzitter: Ik vraag me oprecht af hoe serieus wij het gegoochel met cijfers van het college nog moeten nemen en met name als het om de bezuinigingen gaat:

 • Bij de afgelopen 3 bezuinigingsrondes zijn er steeds weer posten met een discutabel karakter naar boven gekomen. E steeds gaat het dan om miljoenen.

Bij een discutabel karakter heb ik het dan over bezuinigingen waarbij GEEN sprake is van minder uitgaven of meer opbrengsten, maar van boekhoudkundige aard. Er is nergens pijn en toch wordt er bezuinigd.

Als DOP hebben wij hier eerder kritiek over geuit en ook de heer Huttinga heeft deze problematiek in 2010 ook al eens onder de aandacht gebracht en met een motie tegelijkertijd een oplossing voorgesteld. Ik heb met de heer Huttinga overlegd en hij had er geen bezwaar tegen als wij deze motie vandaag zouden indienen. Daarom wil ik bij deze een motie indienen over deze problematiek.

 

Bezuinigingen - Kerntaken en verantwoordelijkheden gemeente

Het college heeft bij de kadernota in 2011 aangegeven dat er een brede en fundamentele discussie nodig is over de nieuwe rol van de gemeente. Wij vinden als DOP dat aan dit onderwerp door het college maar beperkt een vervolg gegeven. Wij zouden graag willen weten hoe het college hier zelf tegenaan kijkt. Daarom mijn vraag aan het college:

 • Vindt het college dat de in 2011 toegezegde en noodzakelijk geachte fundamentele herorientatie van ons stelsel op een breed terrein, de afgelopen 2,5 jaar in voldoende mate heeft plaatsgevonden?

Andere tijden vragen om andere oplossingen. Maar wij zijn als DOP van mening dat dit ook om andere informatie van het college aan de raad vraagt. Als DOP hebben wij dit onderwerp meerdere malen geagendeerd. Helaas was hier toen te weinig steun voor. Zonder inhoudelijk te worden en in detail te treden.

 • Graag zouden wij van andere partijen vernemen of zij van mening zijn dat de raad ook andere informatie nodig heeft van het college dan tot nu toe?

Wij overwegen nog om in de tweede termijn met een motie hierover te komen.

Bezuinigingen ambtelijke formatie en noodzakelijke extra formatie

Bij onze technische vragen in de voorbereiding op vandaag hebben wij geprobeerd duidelijk te krijgen hoe het college denkt om te gaan met:

Enerzijds de doorgaande bezuiniging op de ambtelijke formatie en anderzijds de extra ambtelijke formatie die in 2014 nodig is bij de voorbereiding van de 3 decentralisaties en vanaf 2015 de uitvoering van nieuwe taken.

Volgens de beantwoording was onze vraag hierover geen technische vraag. Daarom hierbij de vraag aan het college:

 • kan het college aangeven hoe zij omgaat in deze begroting met enerzijds de verdere bezuiniging op de ambtelijke formatie en anderzijds de extra benodigde formatie in 2014 voor voorbereiding nieuwe taken?

 

Samenleving nog niet klaar voor grotere rol mantelzorgers

Dit was de titel vorige week van het Persbericht van Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligers. Van mantelzorgers wordt steeds meer verwacht, met de kabinetsplannen wordt dit nog meer, maar tegelijkertijd ervaren mantelzorgers in de praktijk steeds meer problemen. Mezzo geeft aan dat moreel verplichte mantelzorg nog erger is dan mantelzorg juridisch te verplichten en wij zijn het daar als DOP mee eens.

Zorg kent zijn grenzen en dat geldt ook voor mantelzorg. Mantelzorg is vaak intensief en langdurig. Als DOP vinden wij dat vanuit de gemeente daarom nog bewuster aan specifiek beleid voor mantelzorg moeten worden gewerkt. Hierbij moet vrijwilligheid de basis zijn en niet een morele of juridische verplichting. Daarom willen we de volgende motie hierover indienen.

De eigenbijdrage in de Wmo

Met het beleid van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning, blijkt dat de gemeente fors minder aan eigen bijdrage ontvangt. Meer dan 2 miljoen minder.  (Van jaarlijks 3 miljoen in 2012 naar minder dan 1 miljoen in 2014.)

Houd je rekening met het effect van de tariefsbijdrage, dan is er ca. 1,5 miljoen minder om aan goede zorg te besteden. Van dit beleid profiteren vooral de hoger inkomens, want die zijn fors minder gaan betalen. Maar dat is dus een bewuste politieke keuze.

Wij zouden het college dan ook  willen vragen nog eens goed over dit beleid na te denken. Ook gelet op de risico’s, zoals vermeld op bladzijde 119.

Risico van de tariefsbijdrage voor de schoonmaakondersteuning

Op bladzijde 118 staan bedragen als risico voor de tariefsbijdrage als de meervoudige kamer van mening is dat de tariefsbijdrage wettelijk niet mag. Volgens het college zit de tariefbijdrage zowel als last en als bate in de begroting verwerkt. Dus het effect is neutraal. Volgens ons klopt dit verhaal niet, maar het college blijft bij deze uitleg. Daarom de volgende vraag:

 • Kan het college aangeven waarom we als gemeente een risico lopen bij de tariefsbijdrage die neutraal in de begroting is opgenomen?

Economie en werkgelegenheid

De Veenvaart is het eerste jaar een succes gebleken. Van belang wordt het om dit succes voort te zetten en uit te bouwen. Om te leren van wat nog niet goed ging en wat nog beter zou kunnen, zodat we optimaal profiteren.

 • Kan het college aangeven of er ook een evaluatie van het eerste jaar heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden? En zo ja wat het college met deze uitkomsten gaat doen.

Bij de kadernota hebben we onze zorg uitgesproken over de problemen van de middenstand en de mogelijke nadelige gevolgen voor winkelcentra en de leefbaarheid van wijken en dorpen. Wij hebben toen gevraagd of het college iets zou kunnen doen in samenwerking met de scholen in Emmen, zodat de middenstand geholpen kon worden bij het maken van een omslag bij het werken bv webwinkel. Het college heeft toen aangegeven dit te onderzoeken.

 • Kan het college aangeven of er onderzocht is wat scholen in Emmen zouden kunnen betekenen in de omslag die de middenstand moet maken?

Voor een groep ouderen die werkloos is kan omscholing naar beroepen in meer kansrijke sectoren een oplossing zijn. De collegepartijen hebben hier bij de kadernota in hun motie over technische beroepen ook aandacht voor gevraagd. 

 • Kan het college aangeven wat op dit moment het uitvoeringsbeleid in algemene zin is als het om omscholing gaat en hoe het specifiek staat met de bij de kadernota overgenomen motie van de collegepartijen?

Tijdelijke raadsadviseur CVE - Atalanta voor de komende maanden

Bij de raadsvergadering van september gaven sommige partijen aan dat als het goed mis zou gaan met het CVE en Atalanta project de schade wel in de honderd miljoen kan gaan lopen. Wij delen deze angst. Als er zoveel op het spel staat zou je als raad geen dag of week zonder een raadsadviseur moeten willen, omdat we weten dat we er als raad onvoldoende kennis van deze materie hebben. Op verzoek van de meerderheid staat ons amendement voor een tijdelijke raadsadviseur daarom deze week weer op de agenda.VZ tot zover

 

Voorzitter,

Gisteravond hebben nog een reactie gekregen van het college waarom de  twee amendementen van de Christen Unie eigenlijk niet zouden kunnen. Kort daarop volgde per mail de reactie en uitleg van de heer Huttinga waarom het toch wel kan. Met een dergelijke snelle service en duidelijke reactie zou de heer Huttinga een aanwinst voor de ambtelijke organisatie zijn. Maar natuurlijk wil niemand hem als raadslid missen.

Nog openstaande vragen

Voorzitter,

Op een aantal door ons gestelde vragen in eerste termijn heeft het college geen antwoord gegeven. We zullen ze niet allemaal herhalen, maar op de volgende    vragen zouden we van het college dan ook nog graag alsnog antwoord ontvangen.

 1. Vindt het college dat de in 2011 toegezegde en noodzakelijk geachte fundamentele heroriëntatie van ons stelsel op een breed terrein, de afgelopen 2,5 jaar in voldoende mate heeft plaatsgevonden?
 2. Kan het college aangeven waarom we als gemeente een risico lopen bij de tariefsbijdrage Wmo, terwijl die neutraal in de begroting is opgenomen?
 3. Kan het college aangeven wat op dit moment het uitvoeringsbeleid in algemene zin is als het om omscholing gaat? En hoe staat het met de bij de kadernota overgenomen motie van de collegepartijen waarbij omscholing van ouderen een punt was?

 

Veranderende toeristische markt en gevolgen voor Atalanta

De heer Leutscher gaf in zijn bijdrage in eerste termijn aan dat de toeristische markt snel aan het veranderen is. Hij gaf hierbij aan dat na 4 jaar de nieuwigheid van onder andere het dierenpark er af zal zijn en Emmen minder toeristen zal trekken. Hij verbond er de conclusie aan dat er daarom ook verder gekeken moet worden naar nieuwe trekkers in Emmen voor het toerisme.

Er vanuit gaande dat wat de heer Leutscher stelt juist is, dan hebben wij volgens mij nu al een acuut probleem met DPE NEXT en Atalanta. Volgens mij gaat het verdienmodel van DPE NEXT er juist van uit dat na 4 jaar de grote aantrekkingskracht niet weg is. DPE NEXT moet zelf nog veerliezen van de afgelopen jaren voor de gemeente gaan terugverdienen.

Volgens mij is dit alleen nog maar een extra argument om zo snel mogelijk weer een raadsadviseur te hebben.

En of er voldoende geld zal zijn voor nieuwe trekkers voor het toerisme waar LEF! het over heeft? Als we er voor zorgen dat Atalanta en CVE geen kostenoverschrijdingen krijgen, dan is deze kans het grootst.

 

Wmo cijfers schoonmaakondersteuning en tariefsbijdrage in de begroting

Vanwege de antwoorden die we van het college vorig jaar en ook dit jaar hebben gekregen, zullen wij waarschijnlijk een brief naar de accountant schrijven en hierbij om tekst en uitleg vragen. Het college heeft aangegeven dat zij onder andere de tariefsbijdrage opneemt in de begroting op verzoek van de accountant. Wij  twijfelden aan deze uitleg.

Voorzitter,

De laatste berichten lijken er op te wijzen dat de langdurige zorg betreffende persoonlijke verzorging niet naar de gemeenten wordt overgeheveld. Ik weet dan vele mensen die werken in de persoonlijke verzorging en mensen die op deze zorg zijn aangewezen hier blij mee zijn. En ook als DOP vinden wij dit goed nieuws. En ons verkiezingsprogramma er voor herschrijven doen we graag.

naar boven