Goedenacht,
welkom bij DOP.
Het is 25 mei 2017.

Gemeenteraad Emmen

De bijdragen van de Drentse Ouderen Partij (DOP) tijdens de begroting raadsvergadering van 4 en 7 november 2013, uitgesproken door fractievoorzitter Ton Schoo.

 

 

Voorzitter,

Met de aanstaande overheveling van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 wil ik in mijn inleiding toch een kleine algemene beschouwing hierover houden. In de krant Trouw van 18 oktober 2013  kwam ik namelijk een boeiende passage tegen van de fractievoorzitter van de Christen Unie in de Tweede Kamer, de heer Arie Slob:

De boodschap komt er op neer dat de Christen Unie er weinig vertrouwen in heeft dat gemeenten het geld dat zij krijgen om chronisch zieken en gehandicapten gericht te ondersteunen, ook daadwerkelijk voor dat doel zullen gebruiken. En de heer Slob  ziet daarom liever dat er een landelijke regeling komt. Het gaat dan om nieuwe gelden en niet de reeds bestaande gelden.

En ook bij andere partijen in de Tweede kamer dan de Christen Unie,  schijnt deze angst er bij dit onderwerp te zijn. Wat ik met dit voorbeeld wil aangeven is dat de wijze waarop vanuit de landelijke politiek naar gemeenten wordt gekeken. De ene keer kan de gemeente alles beter en goedkoper en de andere keer is de gemeente weer niet te vertrouwen.

Boekhoudkundige bezuinigingen en budgetrecht van de raad

Voorzitter: Ik vraag me oprecht af hoe serieus wij het gegoochel met cijfers van het college nog moeten nemen en met name als het om de bezuinigingen gaat:

·        Bij de afgelopen 3 bezuinigingsrondes zijn er steeds weer posten met een discutabel karakter naar boven gekomen. E steeds gaat het dan om miljoenen.

Bij een discutabel karakter heb ik het dan over bezuinigingen waarbij GEEN sprake is van minder uitgaven of meer opbrengsten, maar van boekhoudkundige aard. Er is nergens pijn en toch wordt er bezuinigd.

Als DOP hebben wij hier eerder kritiek over geuit en ook de heer Huttinga heeft deze problematiek in 2010 ook al eens onder de aandacht gebracht en met een motie tegelijkertijd een oplossing voorgesteld. Ik heb met de heer Huttinga overlegd en hij had er geen bezwaar tegen als wij deze motie vandaag zouden indienen. Daarom wil ik bij deze een motie indienen over deze problematiek.


Bezuinigingen - Kerntaken en verantwoordelijkheden gemeente

Het college heeft bij de kadernota in 2011 aangegeven dat er een brede en fundamentele discussie nodig is over de nieuwe rol van de gemeente. Wij vinden als DOP dat aan dit onderwerp door het college maar beperkt een vervolg gegeven. Wij zouden graag willen weten hoe het college hier zelf tegenaan kijkt. Daarom mijn vraag aan het college:

·        Vindt het college dat de in 2011 toegezegde en noodzakelijk geachte fundamentele herorientatie van ons stelsel op een breed terrein, de afgelopen 2,5 jaar in voldoende mate heeft plaatsgevonden?

Andere tijden vragen om andere oplossingen. Maar wij zijn als DOP van mening dat dit ook om andere informatie van het college aan de raad vraagt. Als DOP hebben wij dit onderwerp meerdere malen geagendeerd. Helaas was hier toen te weinig steun voor. Zonder inhoudelijk te worden en in detail te treden.

·        Graag zouden wij van andere partijen vernemen of zij van mening zijn dat de raad ook andere informatie nodig heeft van het college dan tot nu toe?

Wij overwegen nog om in de tweede termijn met een motie hierover te komen.

Bezuinigingen ambtelijke formatie en noodzakelijke extra formatie

Bij onze technische vragen in de voorbereiding op vandaag hebben wij geprobeerd duidelijk te krijgen hoe het college denkt om te gaan met:

Enerzijds de doorgaande bezuiniging op de ambtelijke formatie en anderzijds de extra ambtelijke formatie die in 2014 nodig is bij de voorbereiding van de 3 decentralisaties en vanaf 2015 de uitvoering van nieuwe taken.

Volgens de beantwoording was onze vraag hierover geen technische vraag. Daarom hierbij de vraag aan het college:

·        kan het college aangeven hoe zij omgaat in deze begroting met enerzijds de verdere bezuiniging op de ambtelijke formatie en anderzijds de extra benodigde formatie in 2014 voor voorbereiding nieuwe taken?

 

Samenleving nog niet klaar voor grotere rol mantelzorgers

Dit was de titel vorige week van het Persbericht van Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligers. Van mantelzorgers wordt steeds meer verwacht, met de kabinetsplannen wordt dit nog meer, maar tegelijkertijd ervaren mantelzorgers in de praktijk steeds meer problemen. Mezzo geeft aan dat moreel verplichte mantelzorg nog erger is dan mantelzorg juridisch te verplichten en wij zijn het daar als DOP mee eens.

Zorg kent zijn grenzen en dat geldt ook voor mantelzorg. Mantelzorg is vaak intensief en langdurig. Als DOP vinden wij dat vanuit de gemeente daarom nog bewuster aan specifiek beleid voor mantelzorg moeten worden gewerkt. Hierbij moet vrijwilligheid de basis zijn en niet een morele of juridische verplichting. Daarom willen we de volgende motie hierover indienen.

De eigenbijdrage in de Wmo

Met het beleid van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning, blijkt dat de gemeente fors minder aan eigen bijdrage ontvangt. Meer dan 2 miljoen minder.  (Van jaarlijks 3 miljoen in 2012 naar minder dan 1 miljoen in 2014.)

Houd je rekening met het effect van de tariefsbijdrage, dan is er ca. 1,5 miljoen minder om aan goede zorg te besteden. Van dit beleid profiteren vooral de hoger inkomens, want die zijn fors minder gaan betalen. Maar dat is dus een bewuste politieke keuze.

Wij zouden het college dan ook  willen vragen nog eens goed over dit beleid na te denken. Ook gelet op de risico's, zoals vermeld op bladzijde 119.

Risico van de tariefsbijdrage voor de schoonmaakondersteuning

Op bladzijde 118 staan bedragen als risico voor de tariefsbijdrage als de meervoudige kamer van mening is dat de tariefsbijdrage wettelijk niet mag. Volgens het college zit de tariefbijdrage zowel als last en als bate in de begroting verwerkt. Dus het effect is neutraal. Volgens ons klopt dit verhaal niet, maar het college blijft bij deze uitleg. Daarom de volgende vraag:

·        Kan het college aangeven waarom we als gemeente een risico lopen bij de tariefsbijdrage die neutraal in de begroting is opgenomen?

Economie en werkgelegenheid

De Veenvaart is het eerste jaar een succes gebleken. Van belang wordt het om dit succes voort te zetten en uit te bouwen. Om te leren van wat nog niet goed ging en wat nog beter zou kunnen, zodat we optimaal profiteren.

·        Kan het college aangeven of er ook een evaluatie van het eerste jaar heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden? En zo ja wat het college met deze uitkomsten gaat doen.

Bij de kadernota hebben we onze zorg uitgesproken over de problemen van de middenstand en de mogelijke nadelige gevolgen voor winkelcentra en de leefbaarheid van wijken en dorpen. Wij hebben toen gevraagd of het college iets zou kunnen doen in samenwerking met de scholen in Emmen, zodat de middenstand geholpen kon worden bij het maken van een omslag bij het werken bv webwinkel. Het college heeft toen aangegeven dit te onderzoeken.

·        Kan het college aangeven of er onderzocht is wat scholen in Emmen zouden kunnen betekenen in de omslag die de middenstand moet maken? 

Voor een groep ouderen die werkloos is kan omscholing naar beroepen in meer kansrijke sectoren een oplossing zijn. De collegepartijen hebben hier bij de kadernota in hun motie over technische beroepen ook aandacht voor gevraagd. 

·        Kan het college aangeven wat op dit moment het uitvoeringsbeleid in algemene zin is als het om omscholing gaat en hoe het specifiek staat met de bij de kadernota overgenomen motie van de collegepartijen?

Tijdelijke raadsadviseur CVE - Atalanta voor de komende maanden

Bij de raadsvergadering van september gaven sommige partijen aan dat als het goed mis zou gaan met het CVE en Atalanta project de schade wel in de honderd miljoen kan gaan lopen. Wij delen deze angst. Als er zoveel op het spel staat zou je als raad geen dag of week zonder een raadsadviseur moeten willen, omdat we weten dat we er als raad onvoldoende kennis van deze materie hebben. Op verzoek van de meerderheid staat ons amendement voor een tijdelijke raadsadviseur daarom deze week weer op de agenda.VZ tot zover

 

 


Voorzitter,

Gisteravond hebben nog een reactie gekregen van het college waarom de  twee amendementen van de Christen Unie eigenlijk niet zouden kunnen. Kort daarop volgde per mail de reactie en uitleg van de heer Huttinga waarom het toch wel kan. Met een dergelijke snelle service en duidelijke reactie zou de heer Huttinga een aanwinst voor de ambtelijke organisatie zijn. Maar natuurlijk wil niemand hem als raadslid missen.

Nog openstaande vragen

Voorzitter,

Op een aantal door ons gestelde vragen in eerste termijn heeft het college geen antwoord gegeven. We zullen ze niet allemaal herhalen, maar op de volgende    vragen zouden we van het college dan ook nog graag alsnog antwoord ontvangen.

1.     Vindt het college dat de in 2011 toegezegde en noodzakelijk geachte fundamentele heroriëntatie van ons stelsel op een breed terrein, de afgelopen 2,5 jaar in voldoende mate heeft plaatsgevonden?

2.     Kan het college aangeven waarom we als gemeente een risico lopen bij de tariefsbijdrage Wmo, terwijl die neutraal in de begroting is opgenomen?

3.     Kan het college aangeven wat op dit moment het uitvoeringsbeleid in algemene zin is als het om omscholing gaat? En hoe staat het met de bij de kadernota overgenomen motie van de collegepartijen waarbij omscholing van ouderen een punt was?


Veranderende toeristische markt en gevolgen voor Atalanta

De heer Leutscher gaf in zijn bijdrage in eerste termijn aan dat de toeristische markt snel aan het veranderen is. Hij gaf hierbij aan dat na 4 jaar de nieuwigheid van onder andere het dierenpark er af zal zijn en Emmen minder toeristen zal trekken. Hij verbond er de conclusie aan dat er daarom ook verder gekeken moet worden naar nieuwe trekkers in Emmen voor het toerisme.

Er vanuit gaande dat wat de heer Leutscher stelt juist is, dan hebben wij volgens mij nu al een acuut probleem met DPE NEXT en Atalanta. Volgens mij gaat het verdienmodel van DPE NEXT er juist van uit dat na 4 jaar de grote aantrekkingskracht niet weg is. DPE NEXT moet zelf nog veerliezen van de afgelopen jaren voor de gemeente gaan terugverdienen.

Volgens mij is dit alleen nog maar een extra argument om zo snel mogelijk weer een raadsadviseur te hebben.

En of er voldoende geld zal zijn voor nieuwe trekkers voor het toerisme waar LEF! het over heeft? Als we er voor zorgen dat Atalanta en CVE geen kostenoverschrijdingen krijgen, dan is deze kans het grootst.

 

Wmo cijfers schoonmaakondersteuning en tariefsbijdrage in de begroting

Vanwege de antwoorden die we van het college vorig jaar en ook dit jaar hebben gekregen, zullen wij waarschijnlijk een brief naar de accountant schrijven en hierbij om tekst en uitleg vragen. Het college heeft aangegeven dat zij onder andere de tariefsbijdrage opneemt in de begroting op verzoek van de accountant. Wij  twijfelden aan deze uitleg.

Voorzitter,

De laatste berichten lijken er op te wijzen dat de langdurige zorg betreffende persoonlijke verzorging niet naar de gemeenten wordt overgeheveld. Ik weet dan vele mensen die werken in de persoonlijke verzorging en mensen die op deze zorg zijn aangewezen hier blij mee zijn. En ook als DOP vinden wij dit goed nieuws. En ons verkiezingsprogramma er voor herschrijven doen we graag.


 

 

Download hier amendement TG 4 7 nov 2013 
Download hier motie gem. beleid mantelzorg 
Download hier motie onderzoek financiële huishouding gemeente