mobiel menu openen
afbeelding van Drentse Ouderen Partij

Welkom op de website van de Drentse Ouderen Partij

VOLLEDIG VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo

Bij de Wmo gaat het om mensen die hulp nodig hebben bij het meedoen in het dagelijks leven. Bij deze hulp kan het gaan om bijvoorbeeld: huishoudelijke hulp, begeleiding in het dagelijks leven, dagbeste­ding of logeeropvang, begeleid wonen, opvang van dak- en thuislozen, aangepast Wmo-vervoer, toegankelijkheid van gebouwen en van openbaar gebied, maar ook bijvoorbeeld om hulpmiddelen zoals rolstoel of scootmobiel en ook woningaanpassingen vallen onder deze wet.

Onze uitgangspunten

 1. Dat bij noodzaak zorg, goede professionele zorg en ondersteuning de basis moet zijn.
 2. Mantelzorg is er voor aanvullende zorg en geen weigeringsgrond voor professionele zorg.
 3. De toegang tot de zorg moet zowel eenvoudig als vriendelijk zijn en geen verboden toegang.
 4. Persoonsgebonden budget (PGB) moet een echte keuzemogelijkheid zijn met een eerlijk tarief.
 5. De gemeente moet op haar website duidelijke en volledige informatie geven.
 6. Bescherming van privacy door niet onnodig gegevens te vragen en waarborgen van privacy.
 7. De eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning moet betaalbaar blijven.

Participatiewet

In de nieuwe Participatiewet die vanaf 2015 is ingegaan, zijn 3 oude wetten opgegaan. Het gaat om de wetten: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong); Wet sociale werkvoorziening (Wsw); Wet werk en bijstand (Wwb). Het doel van de nieuwe wet is om mensen zonder werk, mensen met en zonder arbeidsbeperking, ondersteuning te bieden die gericht is op het vinden van werk waar nodig en ook het geven van inkomensondersteuning (bijstand) en participatieregelingen horen hierbij.

Onze uitgangspunten

 1. Verschillende doelgroepen vragen om verschillende ondersteuning (bv. vakmensen, hoger en lager opgeleiden, ouderen en jongeren, met en zonder werkervaring).
 2. Kans op langdurig werk centraal stellen i.p.v. ’korte termijn’-banen.
 3. Werken vanuit de Participatiewet moet lonend zijn.
 4. Echt werk gaan maken van voldoende arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten.
 5. Voldoende werkplekken van beschut werk voor mensen met de zwaarste arbeidsbeperking.
 6. Voldoende opdrachten vanuit de gemeente voor de EMCO-groep.
 7. Bij inkomensondersteuning speciale aandacht voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen. Verhoging 110% norm participatieregelingen.
 8. Een gemeente die actief werk maakt van inkomensondersteuning en niet passief afwacht.

Jeugdhulp

De Jeugdwet is sinds 2015 een volledig nieuwe taak voor gemeenten en is er voor hulp aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar, waarbij de ouders/verzorgers een aanvraag voor hulp kunnen doen bij de gemeente. De Jeugdwet is er voor jongeren met alle vormen van beperking: psychiatrisch, verstandelijk, lichamelijk, somatisch en auditief en/of visueel.

Onze uitgangspunten

 1. De uitgangspunten 1 t/m 6, zoals ook bij de Wmo genoemd.
 2. Actief ondersteunen van landelijke lobby voor meer geld voor o.a. specialistische jeugdhulp.

Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Sinds 2012 is het een wettelijke taak van gemeenten om inwoners met schulden te helpen. Schulden staan vaak niet op zichzelf. Daarom biedt het wettelijk kader voor gemeenten ook ruimte om naast het oplossen van de financiële problemen, aandacht te besteden aan psychosociale problemen, problemen rondom de woonsituatie, gezondheid, verslaving en gezinssituatie.

Onze uitgangspunten

 1. Inzetten op preventie van schulden.
 2. Laagdrempelige toegang, door ook hulp bij kleine schulden te bieden om hogere te voorkomen.
 3. Lagere rentes Gemeentelijke Krediet Bank. Dus niet willen verdienen aan schuldenproblematiek.

Relatie van het gemeentelijke sociaal domein met andere zorgwetten

De maatschappelijke ondersteuning en zorg die gemeenten leveren in de zorgketen (Wmo, Jeugdhulp, Schuldhulp) zijn veelal goedkoper dan zorg uit andere wetten en regelingen zoals die via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Goede ondersteuning en zorg via gemeenten kan veel duurdere zorg uit andere wettelijke regelingen voorkomen. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren vindt de DOP dat gemeenten en rijk de volgende punten zouden moeten oppakken:

Problemen die vragen om verbeteringen van de relatie van zorgwetten tussen gemeenten en rijk

 1. Eerlijke verwachtingspatronen scheppen: Gemeenten kunnen niet alles beter en goedkoper. En het rijk moet bij ingrijpende bezuinigingen ook niet die verwachtingen wekken.
 2. Vereenvoudiging van wetten: Als rechters al tegenstrijdige uitspraken doen, dan zijn wetten te onduidelijk. Voorkomen moet worden dat burgers te vaak en onnodig een juridisch gevecht moeten beginnen. Te ingewikkelde wetten leiden tevens tot veel onnodige bureaucratie.
 3. Afstemmen van gemeentelijke wetten met andere zorgwetten: Zonder goede afstemming van zorgwetten is problemen op elkaar afschuiven. Zoiets is op de korte termijn financieel aantrekkelijk, maar nadelig voor de burger. En op langere termijn is het nadelig voor iedereen.
 4. Langere-termijn-duidelijkheid en zekerheid: Zonder langere-termijn-duidelijkheid in beleid en beschikbaarheid van financiële middelen is echt investeren voor gemeenten (te) risicovol.

Concrete voorstellen van de DOP ter verbetering van het sociaal domein

Wat: Wmo-taxivervoer zonder keuring beschikbaar stellen voor mensen boven de leeftijd van 75 jaar.

Waarom: Voorkomen van sociaal isolement als ouderen minder mobiel worden.

Wat: Kleine reparaties en onderhoud van hulpmiddelen door gemeente of EMCO-groep/ Buurtsupport laten uitvoeren. Bijvoorbeeld reparatie lekke of lege band rolstoel/scootmobiel.

Waarom: Scholing en werk voor de doelgroep Participatiewet. Betere service aan gebruikers.

Wat: Standaard bij elk huisbezoek informatie verstrekken over inkomensondersteunende maatregelen van rijk en gemeente. Met daarbij tevens informatie over organisaties die hierbij kunnen helpen.

Waarom: Voorkomen dat mensen onnodig in de financiële problemen komen door geen beroep te doen op inkomensondersteuning vanwege onbekendheid met regelingen of complexiteit van regelingen.

Financiën en overig beleid van de gemeente

 Bij de raadsverkiezingen van 2014 was er nog veel onduidelijkheid over de inhoud van de grote veranderingen en bezuinigingen in het sociaal domein. Deze grote veranderingen hebben vanaf 2015 echter voor veel mensen wel grote gevolgen gehad. Nu, bij de raadsverkiezingen van 2018, zitten er opnieuw veranderingen en bezuinigingen aan te komen op het gebied van het sociaal domein, op andere beleidsterreinen en ook op het gebied van verruiming van het gemeentelijk belastingbeleid. Nu nog onbekende veranderingen die gevolgen gaan hebben voor veel beleidsterreinen van de gemeente.

Gemeentelijke lasten: Als DOP vinden we dat de woonlasten in de gemeente beperkt dienen te blijven. Door het huidige college is de stijging van de woonlasten beperkt gebleven en zij verdienen daarvoor een compliment. Hoe een eventuele verruiming van het gemeentelijk belastingbeleid er uit zal zien, of deze gekoppeld blijft aan de woonlasten en wanneer deze ingaat, is nu nog niet bekend.

Ambities: Ambities waarmaken draait volgens de DOP om de dingen stap voor stap te doen, om kritisch te zijn en te blijven van begin tot eind. Het draait om tijdig durven bijsturen en ook om fouten durven toegeven. Het is steeds weer nadenken en doen tegelijk.

Economie: De DOP heeft de Kadernota Economie gesteund net als de gehele raad en de DOP ondersteunt daarmee de 7 uitgezette actielijnen. Een aparte, jaarlijkse evaluatie heeft voor de DOP de voorkeur boven evaluatie bij alleen de begroting, zoals nu is afgesproken.

Energiebeleid: Het huidige, gemeentelijke energiebeleid voor besparing en meer duurzame energie is een goede richting voor wat betreft particulieren en de geboden ruimte voor burgerinitiatieven. Het beleid t.a.v. bedrijven is echter te mager, omdat bedrijven de grootste energieverbruikers zijn. Gelukkig neemt het besef toe dat de energietransitie niet kan door hoofdzakelijk van burgers veel te vragen.

Wonen: De DOP ondersteunt de vastgestelde woonvisie. Belangrijk aandachtspunt is echter wel dat voor langere termijnplanning en investering in wonen, door gemeente, woningcorporaties, bedrijven en particulieren, duidelijkheid nodig is voor een langere periode. Het rijk moet die duidelijkheid geven.

Onderhoud groen en grijs: Groen en grijs behoren in orde te zijn, om overlast voor bewoners te voorkomen. Ook achterstallig onderhoud moet hierbij voorkomen worden.

Verdeling van middelen tussen dorpen, wijken en centrum: Een eerlijke verdeling over dorpen en wijken van beschikbare middelen en ook in bestuurlijke aandacht.

Verenigingen en vrijwilligers: De gemeente Emmen kent op vele terreinen een actief verenigingsleven met veel actieve vrijwilligers. Dat is mooi en belangrijk, want dat zorgt voor levendigheid en verbondenheid in de samenleving. De gemeente moet daarom verenigingen voldoende faciliteren mede om zo te voorkomen dat vrijwilligers overvraagd worden.

Veiligheid: Bij een leefbare buurt en woonomgeving behoort dat mensen veilig zijn en zich veilig voelen. Om de veiligheid te waarborgen zijn wij o.a. voor cameratoezicht en ook meer blauw op straat.

Grote projecten – o.a. Wildlands en Centrumvernieuwing Emmen

Nu na 2 jaar blijken helaas o.a. de bezoekersaantallen van Wildlands tegen te vallen, de parkeer-opbrengsten in het centrum tegen te vallen en ook het aantal overnachtingen in Emmen tegen te vallen. Behalve een kritisch geluid vooraf bij deze projecten heeft de DOP de laatste jaren ook steeds voor nazorg gepleit en zal dat blijven doen. De eerste verantwoordelijkheid ligt volgens de DOP nu bij het college. Wij denken dat alle voor- en tegenstemmers van het project, zich er van bewust zijn dat de al gedane investeringen een succes moeten worden in het belang van de gemeente Emmen en de regio.

Windmolendossier

TERUGBLIK: In 2014 hebben we bij de gemeenteraadsverkiezingen aangegeven tegen windmolens te zijn, net als verscheidene andere partijen. Hebben wij of andere tegenstanders daarmee toen te gemakkelijk verwachtingen gewekt? Of hebben de collegepartijen hun standpunt „te streven in Emmen naar geen windmolens” te snel en te gemakkelijk richting de provincie opgegeven? Of is de provincie te gemakkelijk aan de in Emmen levende weerstand voorbijgegaan? Dat is aan u om over te oordelen.

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN: De regie voor de plaatsing van windmolens ligt weer bij de gemeente. De locaties zijn aangewezen, waarbij gestreefd is om overlast te beperken en omwonenden te laten profiteren. De voorwaarden waaronder bedrijven windmolens mogen plaatsen zijn vastgelegd. Maar de afgesproken maximale hoogte van de windmolens, een van de voorwaarden, wordt nu door bedrijven als te laag gezien om rendabel te kunnen/willen investeren. De voortgang van de plannen ligt nu stil, en onduidelijk is of het wel of niet binnen de huidige voorwaarden kan of dat deze aangepast worden.

STANDPUNT: Hoe dan ook, de Drentse Ouderen Partij (DOP) was in 2014 TEGEN windmolens in de gemeente Emmen, heeft de afgelopen 4 jaar steeds TEGEN gestemd bij voorstellen hierover en de Drentse Ouderen Partij (DOP) blijft ook nu TEGEN windmolens in de gemeente Emmen! Dat de gemeente de energieopgave voor windmolens niet mag vervangen door andere vormen van schone en duurzame energie is een gemiste kans van zowel rijk als provincie. Want zo zijn windmolens tot doel op zich geworden en niet meer één van de mogelijkheden om tot meer duurzame energie te komen.

Functioneren van de gemeentelijke democratie

In hoog tempo hebben de gemeenten er de laatste 15 jaar nieuwe taken bij gekregen. Over dit beleid moeten burgers en organisaties in voldoende mate kunnen meepraten en meedenken. Rijk en gemeenten zoeken en experimenteren dan ook met nieuwe inspraakvormen. Hierbij zou het rijk volgens de DOP een aantal zaken beter kunnen doen. Maar gemeenten zouden ook nog meer kunnen doen.

Wat kan het rijk doen voor een betere lokale democratie en wat zouden gemeenten moeten eisen?

 1. Duidelijkere wetten / eerlijke verwachtingspatronen / financiële duidelijkheid op lange termijn.

Wat kan de gemeente volgens de DOP nu al beter en meer democratisch doen?

De gemeente experimenteert nu al, maar zo kan het volgens de DOP nog beter:

 1. De gemeente stelt zich zo open mogelijk op, gemeentelijke informatie is openbaar tenzij er zwaarwegende belangen zijn waardoor het (nog) niet kan. Burgers die willen meepraten en meedenken moeten geen (onnodige) informatie-achterstand hebben. Kennis delen moet van twee kanten komen en is dus ook informatie delen waar dit mogelijk is.
 2. Er moet een beter evenwicht komen tussen nieuw beleid maken en de uitvoering ervan toetsen. Uiteindelijk gaat het er niet alleen om hoe goed de beleidsplannen zijn die worden vastgesteld, maar nog belangrijker is wat er van terecht is gekomen en of er bijsturing nodig is.

 

Download hier verkiezingsprogramma DOP 2018-2022.


 

IN HET KORT: SPEERPUNTEN PROGRAMMA 2018 - 2022

De DOP is al meer dan 20 jaar stevig verankerd in de Emmer samenleving. Zij is ontstaan vanuit betrokken burgers. Zij vonden en vinden dat de stem van ouderen te weinig gehoord werd en dat problemen van kwetsbare ouderen te weinig aandacht kregen. Aandacht voor mensen in kwetsbare posities, ouderen maar ook andere groepen, staat bij de DOP voorop. Bij andere onderwerpen lopen we minder voorop. Maar we denken en doen wel kritisch mee. Zowel in tijden van economische crisis als groei blijft de landelijke politiek doorgaan met verdere bezuinigingen op zorg en ondersteuning. De uitvoering van deze bezuinigingen gaat steeds meer via gemeenten. Ook via uw/onze gemeente.

Zolang u als burger niet duidelijk maakt ontevreden te zijn met de versobering van de zorg en ondersteuning via gemeenten, zal de regering verder gaan met bezuinigen.

Zolang gemeenten niet eerlijk tegen de regering durven te zeggen dat gemeenten niet alles beter en goedkoper kunnen, zal de regering verder gaan met bezuinigen.

Hebben andere gemeenten dezelfde problemen met de bezuinigingen op zorg en ondersteuning? Ja. Durven gemeenten daar voldoende open en eerlijk over te zijn tegen hun burgers? Wij vinden van niet.

Is dat een gemiste kans? Ja, want goede zorg en ondersteuning via gemeenten kan veel duurdere zorg voorkomen. Bij de zorg en ondersteuning door de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdhulp en Schuldhulpverlening, staat voor de DOP voorop:

 1. Dat bij noodzakelijke zorg, goede professionele zorg en ondersteuning de basis moet zijn.
 2. Dat mantelzorg er is voor aanvullende zorg en geen weigeringsgrond voor professionele zorg.
 3. Dat toegang tot de zorg zowel eenvoudig als vriendelijk is en geen verboden toegang.
 4. Dat een persoonsgebonden budget (Pgb) een echte keuze moet kunnen zijn met een eerlijk tarief.
 5. Dat privacy in het gehele sociaal domein voldoende beschermd en gewaarborgd wordt.
 6. Dat verschillende doelgroepen bij het zoeken naar werk verschillende ondersteuning krijgen (bv. vakmensen, hoger en lager opgeleiden, ouderen en jongeren, met wel of geen werkervaring).
 7. Een actiever armoedebeleid met zowel informatie over regelingen als hulp bij het aanvragen.

Onze uitgangspunten als DOP op andere beleidsterreinen zijn onder andere:

 1. De gemeentelijke woonlasten beperken en eerlijke verdeling middelen dorpen en wijken.
 2. Geen onnodig grote risico’s grote projecten en voldoende nazorg, o.a. Wildlands.
 3. Dat er GEEN windmolens in de gemeente Emmen komen.

De DOP: Al 20 jaar betrokken en strijdvaardig

De komende jaren wordt de gemeente voor u als burger nog steeds belangrijker, zeker ook in het sociaal domein. Daarom wordt de gemeentelijke politiek en uw stem belangrijker. Heeft u onze bijdragen de afgelopen jaren kunnen waarderen? Wil u een betrokken en strijdvaardige partij in de gemeenteraad behouden, een partij die durft op te komen voor ouderen en kwetsbare groepen?

Stem dan op 21 maart 2018 op: Drentse Ouderen Partij - LIJST 5

Download hier Speerpunten DOP.


 

Kandidatenlijst van de DOP, Lijst 5 Emmen

 1. Ton Schoo (m) (Lijsttrekker DOP lijst 5) uit Nieuw-Dordrecht
 1. Ria de Weerd (v) uit Angelslo, Emmen
 1. Jack van der Meij (m) uit Barger-Compascuum
 1. Martin Hornis (m) uit Emmerhout, Emmen
 1. Ryan van der Lugt (m) uit Bargeres, Emmen
 1. Wietske Bruining-van Klinken (v) uit Emmermeer, Emmen
 1. Jetty Alberts (v) uit Emmermeer, Emmen
 1. Jules Snellen (m) uit Emmerhout, Emmen
 1. Annie Harkema-Lahuis (v) uit Centrum Emmen
 1. Sjaak Schoo (m) uit Erica

 


Voorwoord van onze voorzitter:

 

Ook in deze bestuursperiode heeft de DOP zich weer volledig ingezet voor de belangen van onze inwoners. Wij vinden het heel belangrijk om niet alleen voor onze ouderen op te komen maar voor iedereen en met nadruk op de mensen die op welke manier dan ook gebruik maken van het sociaal domein. Dan hebben we het over ouderen, Wmo, sociale werkvoorziening (participatiewet), gehandicaptenbeleid en minimabeleid.

Wij hebben ons ingezet om de lokale lasten zoveel mogelijk te beperken. Dat het rijk de bijdrages aan de gemeente kort en dat ook de gemeente zuinig moet zijn, is een feit. Maar de keuzes die dan gemaakt worden bepalen het beleid. En wij zijn het lang niet altijd eens met de gemaakte keuzes.

Keer op keer hebben wij gewaarschuwd dat het voorgestelde beleid niet wettelijk gegrond was, maar men heeft helaas niet geluisterd en dus heeft de gemeente hoge kosten gemaakt door verloren rechtszaken.

Helaas leven we in een tijd dat ons sociale stelsel wordt uitgehold en de DOP stelt alles in het werk om dat zoveel mogelijk te beperken en de mensen te geven wat zij nodig hebben. De diverse bezuinigingen zijn ons een doorn in het oog en de keuzes om te bezuinigen op mensen waar de bezuinigingen een enorme aanslag op een normaal leven hebben, moeten worden teruggedraaid.

Wij hebben een goede ploeg om ook de komende 4 jaren uw belangen te behartigen. Maar het zou fijn zijn als meer mensen ons zouden helpen in de zorg voor de burgers van onze gemeente. Het is te gek voor woorden dat voor de  belangen van muizen meer wordt gedaan dan voor de belangen van onze burgers om maar eens een voorbeeld te noemen.

Graag doen we een beroep op u als inwoners van deze gemeente, jong en oud, om ons te komen versterken bij de keuzes die moeten worden gemaakt.

Het zou mooi zijn als we in de komende raadsperiode meer raadsleden hebben zodat we veel meer dan nu een vuist kunnen maken in uw belang. Wij vragen uw vertrouwen met een stem op ons.

Ria de Weerd,
voorzitter


 


NOS in Emmen


 

 

 

 

verkiezingsposter

Aan

:

Alle mensen die de DOP willen steunen !!  

 

:

 

Onderwerp

:

Donatie en/of gift en contributie 2018 aan de Drentse Ouderen Partij (DOP)

Bijlagen

:

Geen

Datum

:

Nieuw Dordrecht, 15 februari 2018

Van

:

A.W.J. (Ton) Schoo, LIJSTTREKKER LIJST 5 (DOP) Mail: tschoo@home.nl

 

Beste Mensen,   

Langs deze weg wil ik uw als lijsttrekker van de DOP lijst 5 vragen ons te steunen dit kan door een donatie/gift over te maken op

rekeningnummer: NL83 ABNA 0602 1254 99  t.n.v.  Drentse Ouderen Partij (DOP) , te Emmen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Ton Schoo lijsttrekker lijst 5 Drentse Ouderen Partij (DOP) Emmen

 PS Lid worden mag natuurlijk ook?

B.v.d.

Download hier document donaties en giften


 

naar boven