mobiel menu openen
afbeelding van Drentse Ouderen Partij

Informatiepagina

Lijst 6 Verkiezingsprogramma Drentse Ouderen Partij (DOP) Lijst 6
Gemeente Emmen 2014 - 2018

Onze belangrijkste uitgangspunten en speerpunten voor de komende jaren zijn:

1) SOCIAAL: zorg - ouderen - gehandicapten - mantelzorg - minimabeleid
Ook met een stem op de DOP zal er moeten worden bezuinigd. Maar de DOP vindt dat kwetsbare groepen, zoals zorgafhankelijke ouderen, gehandicapten en bijstandsgerechtigden, niet extra of dubbel benadeeld moeten worden bij bezuinigingen. Wij vinden dat mantelzorg vrijwillig moet zijn, zonder morele of wettelijke verplichting van de gemeente. De DOP is voor keuzemogelijkheden bij de gemeentelijke zorgtaken. Bijvoorbeeld bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de keuzemogelijkheid voor gebruikers voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Het minimabeleid moet personen en gezinnen in staat stellen om mee te doen in de samenleving.


2) AMBITIES: risico’s grote projecten - Atalanta - Dierenpark - onderhoud grijs / groen
De gemeente moet geen onnodige risico’s nemen bij grote projecten door te vroeg onomkeerbare besluiten te nemen als zaken nog onvoldoende zijn onderzocht en belangrijke informatie nog ontbreekt. De DOP vindt dat overschrijding van kosten bij het project "Atalanta / nieuw Dierenpark" binnen dit project moeten worden opgevangen. De raad moet dit belangrijke project beter gaan controleren. De DOP is voor goed en gedegen onderhoud van wegen, fietspaden, groen en openbare ruimtes. Dit is niet zo spannend als nieuwe projecten, maar is wel goed voor de leefomgeving en bespaart uiteindelijk op extra kosten voor achterstallig onderhoud.


3) ECONOMIE: werkgelegenheid - participatiewet - werk en bijstand - EMCO-groep
Door lokaal te kopen kunnen gemeente en inwoners een eigen bijdrage leveren aan de stimulering van de lokale economie en werkgelegenheid. Omdat jongere en oudere werklozen verschillende problemen ondervinden bij het vinden van werk moet de gemeente gericht beleid ontwikkelen voor deze verschillende groepen. De DOP vindt dat de gemeente bij de nieuwe Participatiewet moet inzetten op begeleiding naar volwaardige banen en dat werken als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering niet mag leiden tot oneerlijke concurrentie met reguliere banen. De EMCO-groep moet behouden blijven voor die mensen die echt zijn aangewezen op een beschermde werkplek.

4) DUURZAAMHEID: geen windmolens - geen overlast en hoge kosten - alternatieven
Windmolens vinden wij geen goede en duurzame oplossing, omdat ze zorgen voor overlast omwonenden. Daarnaast leiden windmolens tot hoge energierekeningen voor iedereen om de subsidie aan enkelen te kunnen betalen. Alternatieven als zonenergie en aardwarmte hebben onze voorkeur en moeten onderzocht worden.

5) FINANCIËN: lagere woonlasten - bezuinigingen - vereenvoudiging regels
De woonlasten in Emmen moeten omlaag. Dit is goed voor alle inwoners en maakt Emmen aantrekkelijk voor nieuwe inwoners. Er kan meer bezuinigd worden op onder andere het aantal ambtenaren, beleidsnotities, marketing/reclame en glossy folders. De beschikbare middelen dienen eerlijk verdeeld te worden over alle dorpen en wijken. De DOP vindt dat veel gemeentelijke regels onnodig ingewikkeld zijn. Als velen hulp nodig hebben bij deze regels, dat doet de gemeente iets niet goed. Vereenvoudiging van regels levert dan ook een betere dienstverlening op en tevens een besparing op de kosten.

6) DIENSTBARE POLITIEK: eerlijke informatie - meedenkende burgers - alternatieven
De DOP vindt dat draagvlak voor nieuw beleid en bezuinigingen begint met eerlijke informatie van de gemeente aan haar inwoners en het hierbij aangeven van de dilemma’s die er zijn. Meedoen in de samenleving is ook dat alle inwoners kunnen en mogen meedenken en niet een selecte groep mensen. De gemeente moet bij nieuw beleid en bezuinigingen dan ook meer gebruik maken van de kennis en kunde van de eigen inwoners. Politiek is keuzes maken en bij nieuwe beleid moet duidelijk zijn waar wel voor is gekozen en waar niet voor is gekozen. De gemeente wordt voor u als burger de komende jaren steeds belangrijker en daarom wordt de gemeentelijke politiek en uw stem belangrijker. Heeft u de bijdrage van de DOP de afgelopen jaren kunnen waarderen? Heeft u er vertrouwen in dat onze uitgangspunten bijdragen aan een fijne gemeente om in te wonen, werken en leven?

De DOP: Voor dienstbare politiek 

violen

violen

naar boven